รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)ใช้สำหรับส่วนงานวิชาการในการคัดเลือกผู้ประเมินระดับหลักสูตร
 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  รายชื่อผู้ประเมินภายในสถาบัน ฯ
 รายชื่อผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยม.บูรพา และม.ทักษิณ
 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทปอ. 

 รายชื่อผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ สถาบัน
 รายชื่อผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (ล่าสุด)
 รายชื่อผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา
 แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560
  แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี48
  แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 เกณฑ์ปี58
  แบบรายงานแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 New
  ตาราง_การปรับปรุงหลักสูตร-โดยพิจารณาคะแนนประเมินคุณภาพ-ระดับหลักสูตร 
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 
 ตัวอย่าง Template-SAR-AUN QA แบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร PDF
 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินปีการศึกษา 2558
 แบบฟอร์มการประเมินระดับหลักสูตรASSESSMENT RESULTS (PROGRAMME LEVEL)
 รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ สามารถตรวจประเมิน Desktop ของ สจล.เฉพาะปีการศึกษา 2558 NEW
 ระเบียบสถาบันฯในการเบิกจ่ายคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 คู่มือสำหรับหน่วยงานผู้ประเมิน ของระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ตามคำแนะนำ ทปอ.

คู่มือ
 GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL vERSION 3.0
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 ฉบับปรับปรุง
 ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่

เอกสารอบรม
 KMITL-การนำเกณฑ์-EdPEx-มาพัฒนาองค์กร-part-1 PDF
 AUNQA ลาดกระบัง PDF

 เอกสารอบรม CUPT QA วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตรPDF

 รายละเอียดเกณฑ์ C1-C14 และ S1-S8 ตามเล่มคู่มือ PDF

 Education Quality Assurance PDF