Latest news

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยในปี ๒๕๖๐ วารสารมหาวิทยาลัยเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Jouranl: Seience and Technology (NUJST) ISSN: ๐๘๕๘-๗๔๑๘, EISSN: ๒๕๓๙-๕๕๓x ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ และ ปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว (ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ) ท่านสามารถเข้าไปโหลดบทความของวารสารได้ที่ WWW.journal.nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์  และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ใน ฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมและเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ตามที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้น “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑๒ ปี โดยวารสารดังกล่าวจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่ม ๑ ซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนด ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ  ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวและสามารถส่งบทความได้ตลอดปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php และพร้อมนี้ กองบรรณาธิการขอส่งมอบวารสารปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๕ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ ) เป็นอภินันทนาการให้ห้องสมุดหน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เอกสารไฟล์แนบ