ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. สถานที่ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์