ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. สถานที่ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์

จากส่วนวิชาการและส่วนวิจัยนวัตกรรม. 2 หน่วยงาน วิจัย-วิชาการบูรณาการทำกิจกรรมลงพื้นที่ทุกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุย ถามตอบข้อสงสัย บอกเล่าบริการที่เรามี 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

วิชาการ วิจัย พบประชาคม

จากส่วนวิชาการและส่วนวิจัยนวัตกรรม. 2 หน่วยงาน วิจัย-วิชาการบูรณาการทำกิจกรรมลงพื้นที่ทุกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุย ถามตอบข้อสงสัย บอกเล่าบริการที่เรามี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560