Category: ภาพกิจกรรม

วิชาการ วิจัย พบประชาคม

จากส่วนวิชาการและส่วนวิจัยนวัตกรรม. 2 หน่วยงาน วิจัย-วิชาการบูรณาการทำกิจกรรมลงพื้นที่ทุกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุย ถามตอบข้อสงสัย บอกเล่าบริการที่เรามี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
Read More

ภาพบรรยากาศการประชุม ระเบียบการประชุม การเสนอข้อมุลประกอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 20560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7

ภาพบรรยากาศการประชุม ระเบียบการประชุม การเสนอข้อมุลประกอบปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 20560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7
Read More