ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Management Science, Surratthani Rajabhat University) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการดำเนินการจัดการทำวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เรียนร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภถัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดูรายละเอียดจาก http://e-journal.sru.ac.th/index.php/msj ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จเรียนร้อยแล้ว         ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการและวิจัย มทร.พระนครเหนือ โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6645   

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวาสารอื่นมาก่อน สามารถดูรายละเอียด และ Download  รูปแบบการเขียนบทความได้จาก  www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/jtermut  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม  

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256

 ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256 เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม