Author: sirirat sirirat.kb

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนคร

ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนครเหนือ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม
Read More

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยในปี ๒๕๖๐ วารสารมหาวิทยาลัยเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Jouranl: Seience and Technology (NUJST) ISSN: ๐๘๕๘-๗๔๑๘, EISSN: ๒๕๓๙-๕๕๓x ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ และ ปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐
Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์  และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ใน ฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมและเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม
Read More

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ตามที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้น “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑๒ ปี โดยวารสารดังกล่าวจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่ม ๑ ซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนด ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ  ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวและสามารถส่งบทความได้ตลอดปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php และพร้อมนี้ กองบรรณาธิการขอส่งมอบวารสารปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๕ (มกราคม
Read More

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสัมคมศาสตร์และมนุษย์ศาสาตร์ (ARS: Chiang Mai Umiversity Jounal of Social Science and Humanities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี โดยวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้อยู่ในฐานข้อมูล Emerging Sources Citation lndex
Read More