Month: February 2018

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal http://www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกลจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider) และผูัมองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tech2biz.net/