ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(Journal of Management Science, Surratthani Rajabhat University) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการดำเนินการจัดการทำวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เรียนร้อยแล้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภถัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ
และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่2
โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
โดยสามารถดูรายละเอียดจาก http://e-journal.sru.ac.th/index.php/msj ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2