ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จเรียนร้อยแล้ว
        ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/
หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการและวิจัย มทร.พระนครเหนือ โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6645