การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น.
สถานที่ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์