Month: January 2018

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

  ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Management Science, Surratthani Rajabhat University) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการดำเนินการจัดการทำวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เรียนร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภถัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดูรายละเอียดจาก http://e-journal.sru.ac.th/index.php/msj ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม […]

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จเรียนร้อยแล้ว         ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการและวิจัย มทร.พระนครเหนือ โทรศัพท์ 0 2665 […]

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. สถานที่ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงราชนครินทร์