Month: June 2017

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวาสารอื่นมาก่อน สามารถดูรายละเอียด และ Download  รูปแบบการเขียนบทความได้จาก  www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/jtermut  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม