ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1043-8 มือถือ 08-6269-1970
e-mail: j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 

เอกสารไฟล์แนบ