ตามที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้น “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ”
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑๒ ปี โดยวารสารดังกล่าวจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI )
กลุ่ม ๑ ซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกำหนด

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ  ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวและสามารถส่งบทความได้ตลอดปี
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php และพร้อมนี้
กองบรรณาธิการขอส่งมอบวารสารปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๕ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ ) เป็นอภินันทนาการให้ห้องสมุดหน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ