กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์ 

และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ใน ฐานข้อมูล TCI

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมและเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

 เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม