ด้วยในปี ๒๕๖๐ วารสารมหาวิทยาลัยเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Jouranl: Seience and Technology (NUJST) ISSN: ๐๘๕๘-๗๔๑๘, EISSN: ๒๕๓๙-๕๕๓x
ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑
และ ปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว
(ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ)

ท่านสามารถเข้าไปโหลดบทความของวารสารได้ที่ WWW.journal.nu.ac.th