ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนครเหนือ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th

เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม