ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสัมคมศาสตร์และมนุษย์ศาสาตร์
(ARS: Chiang Mai Umiversity Jounal of Social Science and Humanities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ
มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยวารสารดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้อยู่ในฐานข้อมูล Emerging Sources Citation lndex (ESCI), Thomsom Rruters ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
เพื่อตีพมพ์ในวารสารดังกล่าวโดยไม่จำกัดรอบและเวลาในการส่ง และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
Website:http://.com.cmu.ac.th
เอกสารไฟล์แนบ