ประชุมคณะอนุกรรมการการสภาสถาบันฯ ณ ห้อง 702 วันที่ 6 มีนาคม 2560