Month: March 2017

ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1043-8 มือถือ 08-6269-1970 e-mail: j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  เอกสารไฟล์แนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนคร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนคร

ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนครเหนือ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยในปี ๒๕๖๐ วารสารมหาวิทยาลัยเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Jouranl: Seience and Technology (NUJST) ISSN: ๐๘๕๘-๗๔๑๘, EISSN: ๒๕๓๙-๕๕๓x ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ ๑ และ ปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว (ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ) ท่านสามารถเข้าไปโหลดบทความของวารสารได้ที่ WWW.journal.nu.ac.th