การประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 21/02/2560 ณ ห้องประชุม 606