Month: November 2016

ตลาดนัดหลักสูตร ม.สยาม	
20-30 พศจิการยน 2559  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา 
โดยมีทีมบุคลากรจากส่วนงานบริหารวิชาการของสจล. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน

ตลาดนัดหลักสูตร ม.สยาม 29-30 พศจิการยน 2559

ตลาดนัดหลักสูตร ม.สยาม 29-30 พศจิการยน 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา  โดยมีทีมบุคลากรจากส่วนงานบริหารวิชาการของสจล. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน