Month: October 2016

เรื่อง “เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

เรื่อง “เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

เรียนเชิญสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น #โครงการสำรวจความต้องการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”