แบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA 3D

ประการ/กฏกระทรวง/แนวทาง/มาตรฐาน

ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ 2561

แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปฏิบัต

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ 2561