แบบสรุปการรายงานผลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

 แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มรับรองความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA 3D

ประการ/กฏกระทรวง/แนวทาง/มาตรฐาน 

 ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ 2561

 แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

 มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปฏิบัต

 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ 2561