VV-6 คู่มือและแนวปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560

VV-6 เล่มเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VV-6 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรป.ตรี 2558

VV-6  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2558

VV-6  แนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558

VV-6  แนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558 ฉบับที่ 3

VV-6แนวทางการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558 ฉบับที่ 2