รหัสหลักสูตร

 

           
ลำดับ                                                                
คณะ รหัสหลักสูตร
1   คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร ,คณะการบริหารและจัดการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง , วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

 

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   เมื่อท่านดาวน์โหลด ข้อมูลของทุกคณะจะรวมอยู่ในไฟล์ Excel เดียวทั้งหมดแต่ทางเราแยกไว้เป็นเฉพาะหน้าๆของแต่ละคณะ แล้ว