สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการจัดทำวารสารวิชาการโดยคณะ
และส่วนงานภายในต่างๆได้แก่

1. KMITL Science and Technology Journal – English only

5810-051-OUT

2. วิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineering Journal)

2. วิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineering Journal)

3. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Journal of Faculty of Architecture, KMITL)

3. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Journal of Faculty of Architecture, KMITL)

4. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Journal of Industrial Education)

4. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Journal of Industrial Education)

5. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of Science Ladkrabang)

5. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of Science Ladkrabang)

6. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)

6. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal)

7. วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agro-Industry Journal)

ปกวารสาร