60 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๔๘

60 การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

60 การรับนักศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘

60 การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘

60 การรับนักศึกษาและการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.๒๕๔๘

60 การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาเขต (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

60 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๘

60 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙

60 การจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ.๒๕๔๙

60 การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๔๙

60 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.

๒๕๔๙

60 การรับนักศึกษาและเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๐

60 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

60 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

60 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

60 การเก็บค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑.

60 กองทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

60 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

60 การจัดการศึกษาสองปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒