60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๘

   60 ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๔๙

  60 ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยสำนักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๙

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๔๙

 60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง พ.ศ.๒๕๔๙

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๐

  60 ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๐

 60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๐

 60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยสำนักวิจัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๐

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๑

  60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

  60  ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๔

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

60    ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2556

60   ระเบียบสถาบันะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยการบริหารศูนย์เกษตร อาหาร และพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556