images (4)  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๐

images (4) พนักงานสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๓

images (4)  พนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

images (4) การให้กู้ยืมเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร หรือนักเรียนทุนตามความต้องการของสถาบัน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๖

images (4)เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
images (4)การส่งผลคะแนนสอบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

images (4) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๘

 images (4) ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๘

images (4) โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙

images (4) การจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๙

images (4) การจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

images (4) ภาระงานสอนของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙

 images (4) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐

images (4) พนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๐

images (4) การจ่ายเงินรายได้เป็นสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๐

images (4) การจ้างลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ยกเลิก) บ้านพักของทางราชการ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ.๒๕๕๐

images (4)ว่าด้วยพนักงานสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก) การใช้รถของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑

images (4) การจ่ายเงินรายได้เป็นสวัสดิการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๑

images (4)บ้านพักแบบอาคารสูง พ.ศ.๒๕๕๑

images (4)บ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑

images (4) ยกเลิกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

images (4) การเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒

images (4) ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒