มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชากาครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒(แก้ไข/เพิ่มเติม)

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑(แก้ไข/เพิ่มเติม)

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑