60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

60
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

60  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

60มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

60มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐