มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้ง 2/2562 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้ง 2/2561 เรื่อง หารือจำนวนผู้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  มติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2562 เรื่อง กรอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร