60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชากาครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

60 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙