มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗