มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖