ภาพกิจกรรม ปี 2560

14 มี.ค. 60
13 มี.ค.60
7.มี.ค 60
8.มี.ค. 60        กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม”  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
22 ก.พ. 60        กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม”   คณะวิทยาศาสตร์
26 เม.ย 60       การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4
     23 พ.ค 60        การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5
    24 พ.ค 60        กิจกรรม “วิชาการ-วิจัย พบประชาคม” วิทยาลัยนานาชาติ
    5 มิ.ย. 60        การประชุมอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 6
    12 มิ.ย 60        การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ (Learning Outcome)
    18 ก.ค 60        การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7
     24 ก.ค 60        โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ แบบพหุวิทยา
    8 ส.ค.60       การประชุมอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 6 
    16 ส.ค 60      โครงการ English Day & International Day 
    25 ส.ค 60       การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8
     19 ก.ย 60       การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9
   2 ต.ค 60       การประชุมอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 10
   26-27 ธ.ค 60      ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น