ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ อีเมล์ : ktsupan@gmail.com โทรศัพท์ : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102 โทรสาร : 02-3298103

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
อีเมล์  : ktsupan@gmail.com
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102
โทรสาร  : 02-3298103

kjanuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ    
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำกับดูแลส่วนบริหารวิชาการ
หมายเลขการติดต่อ ๒๒๔๒
หรืออีเมล์ kjanuwat@kmitl.ac.th

kiteeraw

ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง   
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กำกับดูแลส่วนบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-3298100
หรืออีเมล์  kiteeraw@kmitl.ac.th

 

CHAROENSRI (1)

นางสาวเจริญศรี  วุฒฑกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมล์ charoensri.vu@kmitl.ac.th
โทรศัพท์  0 2329 8000 ต่อ 3312
โทรสาร    0 2329 8221

 

ggggggggggggggg