anuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ    
ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
หมายเลขการติดต่อ 2242
หรืออีเมล์ kjanuwat@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
อีเมล์ kwaranya@kmitl.ac.th

อาจารย์นัทธพงศ์  จึงธีรพานิช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ kjnattha@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ chaiwat.nu@kmitl.ac.th

นางจิรวดี ม่วงมีผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
หมายเลขการติดต่อ 3258
อีเมล์ ktjirawa.th@kmitl.ac.th