VV-6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

VV-6ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

VV-6 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก