new-iconประกาศสถาบัน เรื่องการสอบวัดความรู้ทักษะภาษอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาปริญาตรี   

new-iconประกาศสถาบัณ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  

VV-6 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ ๒๕๖๐

VV-6 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 VV-6เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
VV-6เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

VV-6 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา

VV-6หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และอัตราค่าใบสมัคร ค่าระเบียบการ และค่าสมัครสอบคัดเลือก

VV-6แนวทางการปิดรายวิชาเลือก

VV-6การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

VV-6การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

VV-6หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และอัตราค่าใบสมัคร ค่าระเบียบการ และค่าสมัครสอบคัดเลือก

VV-6หลักเกณฑ์วิธีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

VV-6คุณสมบัติอื่นของอาจารย์บัณฑิตของหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของสถาบัน

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

VV-6ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการ AUN/SEED-Net

VV-6ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

VV-6หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษา

VV-6ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6ข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

VV-6แนวทางการปิดวิชาเลือก

VV-6การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น

VV-6การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

VV-6การใช้บริการห้องสมุด

VV-6หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี

VV-6ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๓

VV-6การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

VV-6การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6การจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูงานหรือกิจกรรมนักศึกษาอื่น ๆ ภายนอกสถาบัน

VV-6เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

VV-6หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

VV-6หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

VV-6การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

VV-6การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

VV-6การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)

VV-6การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556

VV-6การวัดผลการเรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชาประเภทหมวดศึกษาทางเลือก (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์

VV-6การจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2556

VV-6เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

VV-6หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

VV-6หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

VV-6ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

VV-6การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก).

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

VV-6ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ

VV-6ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

VV-6การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

VV-6หลักเกณฑ์การส่งคะแนนและเกรดในการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

VV-6การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

VV-6การให้ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2558

VV-6หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

VV-6หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

VV-6หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

VV-6ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (แก้คำผิด)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

VV-6อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2559