imagesการโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ พ.ศ.๒๕๔๗

imagesการโอนเงินค่าบริการการสอนต่างคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗

imagesอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาดและกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ.๒๕๔๘

imagesอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

imagesอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

imagesอัตราค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายการเลี้ยงรับรอง

imagesอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในประเทศ

imagesการใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

imagesการขอใช้หอประชุม

imagesการใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร

imagesการเก็บค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา

imagesข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้

imagesอัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

imagesอัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

imagesอัตราค่าเบี้ยประชุมของที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

imagesอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ

imagesอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา

imagesหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

imagesค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบประจำภาค(กลางภาคและปลายภาค) และการสอบคัดเลือกนักศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

imagesอัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ(ฉบับที่๒)

imagesหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

imagesอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ

imagesรายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย

imagesหลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา

imagesอัตราค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

imagesรายการและอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการของสถาบันหรือกิจการนักศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย (ฉบับ ๒)

imagesอัตราค่าบำรุงห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒)

imagesแนวทางปฏิบัติในการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

imagesข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพิมพ์เอกสารด้วยเงินรายได้

imagesหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของสถาบันฯ

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี

imagesหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของศูนย์กีฬา

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

imagesอัตราเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

imagesอัตรามาตรฐานสำหรับค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยชั่วโมงการสอนของคณาจารย์

imagesการกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

imagesหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป

imagesอัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

imagesอัตราค่าตอบแทนนักวิจัยของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

imagesหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

imagesหลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

imagesหลักเกณฑ์การคำนวณหน่วยชั่วโมง และการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร

imagesหลักเกณฑ์การเบิกและอัตราค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

imagesค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

imagesหลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษา

imagesประกาศเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินที่ออกตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑ ประกาศ

imagesการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรประเภทอื่น

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์

imagesการดำเนินการเบิกจ่ายเงินของส่วนงานอื่น

imagesนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน) สถาบันเทคโนโลยีพรจะอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเลิก)

imagesการกำหนดงบรายจ่ายและหลักเกณฑ์การถัวเฉลี่ยจ่ายในงบรายจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesการจ่ายค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ

imagesหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

imagesการเบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนของอาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

imagesการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา

imagesการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวในช่วงปรับโครงสร้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesหลักเกณฑ์การใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesหลักเกณฑ์การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ (ยกเลิก)

imagesการดำเนินการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยและสำนัก

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

imagesการจ่ายค่าจ้างแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าายในการเดินทาง การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

imagesการจ่ายเงินรางวัลบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้สถาบันด้านกีฬา

imagesนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร และการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ

imagesอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยบริหารและจัดการ

imagesค่าตอบแทนอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

imagesการจัดสรรค่าบำรุงสถาบันส่วนกลาง

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลินิกภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)

imagesการจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesแก้คำผิดประกาศสถาบัน เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

imagesการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

imagesการใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ฉบับที่ ๒)

imagesอัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)

imagesกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญและสิทธิเรียกร้องเป็นสูญ

imagesยกเลิกประกาศของวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)

imagesการจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesการจ่ายเงินทุนสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

imagesหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แผน ข) ประเภทผู้ที่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

imagesการจ่ายค่าตอบแทนการเขียนหนังสือและเอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ

imagesอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)

imagesนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesการกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

imagesประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินค่าประกันความเสียหาย

imagesอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิก)

imagesค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

imagesประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้

imagesประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง

imagesประกาศสถาบัน เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้

imagesประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง

imagesอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือกลาง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

imagesอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในการจัดโครงการสถานีคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

imagesหน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตร

imagesการใช้หอประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

imagesอัตราเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

imagesหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

imagesค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

imagesการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนนักศึกษาในวิชาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือวิชาในลักษณะเดียวกันแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.๒๕๕๘

imagesหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือที่เผยแพร่แล้ว

imagesนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

imagesการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

imagesหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

imagesอัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางของส่วนงาน

imagesการจ่ายเงินเป็นค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ค่าตอบแทนการทำงานภาคฤดูร้อน และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

imagesค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ของคณะการบริหารและจัดการ

imagesการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

imagesแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559