imagesข้อบังคับชมรมพนักงานสถาบัน

imagesแนวทางการขออนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้

imagesที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการชมรมพนักงานสถาบัน

imagesแนวทางการขออนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

imagesหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบตำแหน่งพนักงานสถาบัน

imagesผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้รถและหลักเกณฑ์การขอใช้รถของสถาบัน

imagesหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างหรือให้ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน และวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

imagesการกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

imagesการกำหนดห้องพัก หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย การจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารสูง

imagesหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป

imagesการกำหนดเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถาบันตามบัญชีเงินประจำตำแหน่ง

imagesหลักเกณฑ์การไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานสถาบัน

imagesการพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบันด้วยเหตุอื่น

imagesค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบันเงินงบประมา
ณและเงินรายได้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ

imagesหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน

imagesวันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างหรือให้ค่าตอบแทนพนักงานสถาบัน และวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

imagesโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

imagesชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันและวงเงินที่ใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการขั้นต้น ระดับชำนาญการขั้นสูง ระดับเชียวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓

imagesการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

imagesอ้ตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesการกำหนดค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒)

imagesหลักเกณฑ์จำนวนวันลา/จำนวนครั้ง และจำนวนครั้งมาสาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน หรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesการกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

imagesการกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

imagesการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesแก้ไขคำผิด ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

imagesกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

imagesการกำหนดค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง

imagesวันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ (ยกเลิก)

imagesชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน

imagesอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการภายหลัง
ที่มีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายนในรอบปีงบประมาณนั้นแล้ว

imagesหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันเกี่ยวกับคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

imagesวันและเวลาทำงานของพนักงานสถาบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓

imagesหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

imagesหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน

imagesหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

imagesรายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.

imagesบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

imagesหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

imagesบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

imagesหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

imagesบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

imagesการให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบังไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2558

imagesโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

imagesวัน เวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

imagesความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙