ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3 – 7 ปีการศึกษา 2560

 

ภาคการศึกษา ปฏิทินการศึกษา กิจกรรม กำหนดการ*

หมายเหตุ

(ตามกรอบ TQF)

ภาคการศึกษาพิเศษ

(ปี 2559)

เปิดภาคการศึกษา 5 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 4 มิ.ย. 60 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ปิดปีการศึกษา 22 ก.ค. 60 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ/ หรือ มคอ.6 21 ส.ค. 60 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1/2560 เปิดภาคการศึกษา 7 ส.ค. 60 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 6 ส.ค. 60 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ปิดภาคการศึกษา 11 ธ.ค.60 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6

10 ม.ค. 61

 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
2/2560 เปิดภาคการศึกษา 8 ม.ค. 61 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 7 ม.ค. 61 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ปิดภาคการศึกษา 22 พ.ค. 61 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 21 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
  22 พ.ค. 61 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.7 20 ก.ค. 61 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

 

หมายเหตุ :         รายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ 2559 ให้รายงานผลใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

                    * หากเกินกำหนดวันที่ระบุในปฏิทินการจัดทำ มคอ.3 – 7 ปีการศึกษา 2560 จะมีผลต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

                      ของหลักสูตร