งานบริหารวิชาการ

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์(แหม่ม)
หมายเลขการติดต่อ 3251
อีเมล์ kmmaleer@kmitl.ac.th
หน้าที่

1. การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิต
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. การเสนอขอความเห็นชอบ งานวาสาร/ การประชุมวิชาการ
4. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
5. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
6. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวสุมิตรา โคละทัต   (มิ้น)

หมายเลขการติดต่อ 2243
อีเมล์ Sumittar.ko@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวจตุพร จันทร์ใหม่ (พร)

หมายเลขการติดต่อ 2243
อีเมล์  jatuporn.ch@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี (นิว)

หมายเลขการติดต่อ 3134
อีเมล์ Pichteera.pu@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอกหมาย
6. งานแผนงาน
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวศิริรัตน์ ขบวนฉลาด (เม)

หมายเลขการติดต่อ  2241
อีเมล์ sirirat.kb@kmitl.ac.th
หน้าที่
1.งานระบบสารสนเทศส่วนบริหารวิชาการ

2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานดูแลระบบ TQF
5. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางวิลาสินี คูหาสวรรค์ (เกต)

หมายเลขการติดต่อ  2241
อีเมล์ wilasinee.kh@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอกชบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวนริศรา จีระวรวงศ์ (ข้าวปุ้น)

หมายเลขการติดต่อ  2241
อีเมล์ narissara.je@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอกชบหมาย

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวกรนันท์  มาศนุ้ย (กร)
หน้าที่
1. งานวารสาร นานาชาติ : KMITL Science and Technology  JOURNAL

2. งานวารสาร นานชาติ : Journal of Multidisciplinary Social Research
3.งานเว็บไซต์ วารสารสถาบัน
4. งานประชุมคณะกรรมการวารสารสถาบัน
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขการติดต่อ  3774 สายตรง 0-23298136 โทรสาร 0-23298221
อีเมล์  kmkoran@kmitl.ac.th

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางพรศรี  นามธรรม (เปิ้ล)
หน้าที่

1. งานสารบรรณ
2. พัสดุ ครุภัณฑ์
3. งานการเงิน
4. งานบุคลากร
5. งานประชุมพิธีการ
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเลขการติดต่อ  3313 สายตรง 0-23298136
โทรสาร 0-23298221
อีเมล์ pornsri.na@kmitl.ac.th

IMG_1811
ด้านงานสภาวิชาการ
นางสาวอรุณี สุวรรณธาร
หน้าที่

1. โครงการ AUN/Seed-NET
2. งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ arunee.ic@gmail.com

งานประกันและคุณภาพการศึกษา

นางสุมาลี เพ็ชรกูล
ตำแน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3298
E-mail : sumalee.pe@kmitl.ac.th

นางสาวรัตนา คงบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 3295
E-mail : kkrattan@kmitl.ac.th

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรรัก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3297
E-mail : khkanokr@kmitl.ac.th

นางสาวชุติมา อนุวงศ์นวรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3298
E-mail : kachutim@kmitl.ac.th

นางเพ็ญศรี ผลพินิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3296
E-mail : kpphensr@kmitl.ac.th

นางสาวคมคาย ทองปลิว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3297
E-mail : ktkhomkh@kmtil.ac.th

นางสาวชณัฐตา พุกทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 3296
E-mail : kpchanat@kmitl.ac.th

งานขอตำแหน่งทางวิชาการ

นางบุษบา  นิธิอนันต์
ตำแหน่งนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. งานตรวจสอบความถูกต้อง คุณสมบัติ และเอกสารผลงานทางวิชาการ
2. งานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)
3. งานการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ
4. งานประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
5. งานประชุมคณธกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสภาสาถาบัณฯ
6. งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
7. งานส่งเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์
8. งานเกี่ยวกับส่งเอกสารขอกำหนดทะเบียนตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ สกอ.
9. งานแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
10. งานร่างหนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภาระงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อ 3055
M-mail : kklbusab@gmail.com

นางณัชชารินทร์ ภู่เจริญ
ตำแหน่งนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. งานตรวจสอบความถูกต้อง คุณสมบัติ และเอกสารผลงานทางวิชาการ
2. งานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)
3. งานการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ
4. งานประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
5. งานประชุมคณธกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสภาสาถาบัณฯ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อ 2329
E-mail : nadcharin.ph@kmitl.ac.th

นางกอบกุล ประไพ
ตำแหน่งนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. งานตรวจสอบความถูกต้อง คุณสมบัติ และเอกสารผลงานทางวิชาการ
2. งานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)
3. งานการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ
4. งานประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
5. งานประชุมคณธกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสภาสาถาบัณฯ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อ 2329
E-mail : kobkul.pr@kmitl.ac.th

 

………………………………………………………………………….

เมล์ส่วนบริหารวิชาการ : academic@kmitl.ac.th

ชื่อ facebook ส่วนบริหารวิชาการ

facebook แฟนเพจ ส่วนบริหารวิชการ

โทรศัพท์สายตรง : 02-329-8000, 02-329-8136
fax : 02-329-8221

E-mail : academic@kmitl.ac.th