anuwat

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หมายเลขการติดต่อ 2242
อีเมล์ kjanuwat@kmitl.ac.th
กำกับดูแลส่วนบริหารวิชาการ

teerawet

ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กำกับดูแลส่วนบริหารวิชาการ
หมายเลขการติดต่อ
โทรศัพท์  : 02-3298100
โทรสาร  : 02-3298103
อีเมล์ kiteeraw@kmitl.ac.th

CHAROENSRI (1)
นางสาวเจริญศรี  วุฒฑกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมล์ charoensri.vu@kmitl.ac.th
โทรศัพท์  0 2329 8000 ต่อ 3312

โทรสาร    0 2329 8221

IMG_1785

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางจิรวดี ม่วงมีผล (จิ)
หมายเลขการติดต่อ 3258
อีเมล์ ktjirawa.th@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ

2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานดูแลระบบ TQF
5. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1777

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวมาลีรัตน์ ไม้จันทร์(แหม่ม)
หมายเลขการติดต่อ 3251
อีเมล์ kmmaleer@kmitl.ac.th
หน้าที่

1. การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิต
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. การเสนอขอความเห็นชอบ งานวาสาร/ การประชุมวิชาการ
4. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
5. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
6. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1765

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวสุมิตรา โคละทัต   (มิ้น)

หมายเลขการติดต่อ 2243
อีเมล์ Sumittar.ko@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1772

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวจตุพร จันทร์ใหม่ (พร)

หมายเลขการติดต่อ 2243
อีเมล์  jatuporn.ch@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1805

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวพิชญ์ธีรา พวงมณี (นิว)

หมายเลขการติดต่อ 3134
อีเมล์ Pichteera.pu@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอกหมาย
6. งานแผนงาน
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1768

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวศิริรัตน์ ขบวนฉลาด (เม)

หมายเลขการติดต่อ  2241
อีเมล์ sirirat.kb@kmitl.ac.th
หน้าที่
1.งานระบบสารสนเทศส่วนบริหารวิชาการ

2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานดูแลระบบ TQF
5. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IMG_1798

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางวิลาสินี คูหาสวรรค์ (เกต)

หมายเลขการติดต่อ  2241
อีเมล์ wilasinee.kh@kmitl.ac.th
หน้าที่
1. งานหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
2. งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
3. งานประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอกชบหมาย

IMG_1801

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางสาวกรนันท์  มาศนุ้ย (กร)
หน้าที่
1. งานวารสาร นานาชาติ : KMITL Science and Technology  JOURNAL

2. งานวารสาร นานชาติ : Journal of Multidisciplinary Social Research
3.งานเว็บไซต์ วารสารสถาบัน
4. งานประชุมคณะกรรมการวารสารสถาบัน
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเลขการติดต่อ  3774 สายตรง 0-23298136 โทรสาร 0-23298221
อีเมล์  kmkoran@kmitl.ac.th

IMG_1789

ด้านงานหลักสูตรและสภาวิชาการ
นางพรศรี  นามธรรม (เปิ้ล)
หน้าที่

1. งานสารบรรณ
2. พัสดุ ครุภัณฑ์
3. งานการเงิน
4. งานบุคลากร
5. งานประชุมพิธีการ
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเลขการติดต่อ  3313 สายตรง 0-23298136
โทรสาร 0-23298221
อีเมล์ pornsri.na@kmitl.ac.th

IMG_1811
ด้านงานสภาวิชาการ
นางสาวอรุณี สุวรรณธาร
หน้าที่

1. โครงการ AUN/Seed-NET
2. งานแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ arunee.ic@gmail.com

………………………………………………………………………….

เมล์ส่วนบริหารวิชาการ : academic@kmitl.ac.th

ชื่อ facebook ส่วนบริหารวิชาการ

facebook แฟนเพจ ส่วนบริหารวิชการ

โทรศัพท์สายตรง : 02-329-8000, 02-329-8136
fax : 02-329-8221

E-mail : academic@kmitl.ac.th