วันที่ เรื่อง
4-5สิงหาคม 2559 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17–18 สิงหาคม 2559
17–18สิงหาคม 2559 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 สิงหาคม  2559 การประชุมอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
15สิงหาคม-15กันยายน 2559 การเขียนปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
16 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7
23 สิงหาคม 2559 การประชุมสภาวิชการครั้งที่ 8
24 สิงหาคม 2559 พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานพระจอมเกล้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 56 ปีและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 25 สิงหาคม-22 กันยายน 2559
25    สิงหาคม-22กันยายน 2559 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
29 สิงหาคม 2559 การประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ 9
9  กันยายน 2559 การประชุมส่วนบริหารวิชาการ
20 กันยายน 2559 การประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9
3  ตุลาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการอนุกรมการสภาวิชาการ ณ ห้อง 702
7  ตุลาคม 2559 ประชุมตลาดนัดหลักสูตร สกอ
13 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมสัมนา ระบบงานบัญชี/งานการเงิน/งานงบประมาณ(9.30-12.00น.)
เข้าร่วมสัมนา ระบบงานพัสดุ (13.00-16.00น.)
14 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการวารสาร
เข้าร่วมสัมนา ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล(9.30-12.00น.)
เข้าร่วมสัมนา โครงการสร้างระบบสารสนเทศ (13.00-16.00น.)
17 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการการผลิตเอกสาร (10.00 – 12.00 น)
19 ตุลาคม 2559 วางพานพุ่ม กระทรวงวิทยาศาตร์
31 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมสภาวิชาการ ห้อง 606
2 พศจิกายน 2559 สัมภาษการประเมินการประกันคุณภาพ
3 พศจิกายน 25589 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
7 พศจิกายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ
6-9 พศจิการยน 2559 ตลาดนัดหลักสูตร ม. เชียงใหม่
16-17 พศจิการยน 2559 ตลาดนัดหลักสูตร ม.เกษตร
22 พศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ห้อง 606