รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุม

60  สรุปสภาวิชาการ วารสาร ปี 56 เป็นต้นไป

60 รวบรวมรายชื่อวารสารที่ไม่อยู่ในฐาน ครั้งที่ 8/56

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

VV-6สรุปสภาวิชาการ(เห็นชอบ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ

VV-6สรุปสภาวิชาการ(เห็นชอบ อาจารย์บัณฑิตประ