รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุม

60  สรุปสภาวิชาการ วารสาร ปี 56 เป็นต้นไป

60 รวบรวมรายชื่อวารสารที่ไม่อยู่ในฐาน-ที่ได

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตประจำ และอาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

60 สรุปสภาวิชาการ(เห็นชอบ อาจารย์บัณฑิตประจำ

60 สรุปสภาวิชาการ(เห็นชอบ อาจารย์บัณฑิตพิเศษ