ลำดับ 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม 

Downlad

 ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม มคอ.2 ปริญาเอก

1

  มคอ.2 (ส่วนที่ 1 ปก)

Download 

 2

 มคอ.2 ปริญญาเอก (ส่วนที่ 2 สารบัญ)

Download

 3

 มคอ.2 ปริญญาเอก (ส่วนที่ 3 เนื่้อหา)

Download

 มคอ.2 ข้อบังคับสถาบัน (ส่วนที่ 4ภาคผนวก ก)

Download

 มคอ.2 ประกาศสถาบัน (ส่วนที่ 5ภาคผนวก ข)

Download

6

 มคอ.2 คำอธิบายรายวิชา-เหตุผลปรับปรุง

Download

มคอ.2 บรรณานุกรมผลงานวิชาการ

Download