แนวปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบTQF สำหรับหลักสูตรใหม่