คู่มือ

  1. คู่มือการบันทึก มคอ.2  
  2. คู่มือการบันทึก มคอ.3 ,4, 5 และ 6
  3.  คู่มือสำหรับเเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรประจำคณะ
  4.  วิดิโอสาธิตการบันทึก มคอ.3 //วิดิโอสาธิตการบันทึก มคอ.5

แบบฟอร์มต่างๆ

  1. แบบรายงานทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
  2. แบบรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
  3. มติคณะทำงานเพื่อพัฒนาบริหารหลักสูตรฯและกำหนดการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2557
  4. แบบกรอกข้อมูลรายวิชาหลักสูตร 

หากท่านพบปัญหาการใช้ระบบกรอกข้อมูล มคอ.

ติดต่อบสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 3258,3251,3759,3313,3780,3134,2241