ระยะเวลาการได้งานทำของบันฑิต ปีการศึกษา 2559

  ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 

 “ข้อมูลตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility – Inbound/ Outbound, Part-time/ Full-time of international students” 

  การได้งานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับหลักสูตร) ปี 2560

  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (ระดับคณะ) ปี 2560