ข้อบังคับ

   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ ๒๕๖๑

ข้อบังคับประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบ

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี

 

** ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบัน